Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Aktiviraj HBO i Cinemax paket i uživaj u vrhunskim filmskim kanalima

Izmjena i dopuna Referentne interkonekcijske ponude

Novosti 05.03.2019 09:28 0

Obavještenje o stupanju na snagu izmijenjene i dopunjene RIP ponude


Blicnet d.o.o. Banja Luka

Na osnovu Zakona o komunikacijama („Službeni glasnik BiH“, broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Pravila o interkonekciji 51/2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 109/10), Analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u individualne javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji – veleprodajni nivo od 13.07.2018. godine (dalje: Analiza tržišta 3) i rješenja Regulatorne agencije za komunikacije broj UP1: 02-29-1-960/18 od 13.12.2018. godine, a u skladu sa Saglasnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH broj 02-29-134-30/19 od 22.02.2019. godine, društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka (Blicnet) objavljuje izmijenjenu i dopunjenu Referentnu interkonekcijsku ponudu (RIP dokument). U RIP dokumentu implementirane su izmjene i dopune prema Rješenju Regulatorne agencije za komunikacije (dalje: Agencija) broj UP1: 02-29-1-960/18 od 13.12.2018. godine koje je Agencija izdala operatoru Blicnet d.o.o. Banja Luka na osnovu dokumenta Analiza tržišta 3.

Izmijenjena i dopunjena Referentna interkonekcijska ponuda, RIP dokument, stupa na snagu po isteku roka od 30 dana od dana objave.