Moj Blicnet mobilna aplikacija - Sve na jednom mjestu!Aktiviraj HBO i Cinemax paket i uživaj u vrhunskim filmskim kanalima

Zahtjev za prenos mobilnog broja

Podaci o korisniku
  • Adresa priključka (samo za fiksnu mrežu)
  • Broj ili grupa brojeva za koje se zahtijeva prenos

Naziv i sjedište operatera davatelja broja
Blicnet d.o.o. Banja Luka
Majke Jugovića 25
Banja Luka

Naziv i sjedište operatera primatelja broja
Mtel a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića br.2
Banja Luka

Izjavljujem da želim da raskinem pretplatnički odnos zasnovan sa operaterom davateljom broja na osnovu kojeg mi je dat na korištenje ranije navedeni broj.

Zahtijevam da se ovaj Zahtjev za prenos telefonskog broja dostavi operateru davatelju broja radi realizacije prenosa broja.

Dajem saglasnost da se lični podaci prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju između operatera i upravitelja centralne administrativne baze podataka u svrhu realizacije prenosa broja.

Podnošenjem ovog zahtjeva saglasan sam da mi Mtel a.d. Banja Luka dostavlja informacije o ponudi usluga putem pisanih obavještenja/email-a/telefona/SMS ili direktnim kontaktom od strane ovlašćenog lica. Upoznat sam sa činjenicom da u svako doba mogu besplatno opozvati ili ograničiti datu saglasnost podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu Mtel-a, odnosno slanjem zahtjeva u pisanom ili elektronskom obliku.

Saglasan sam da Mtel a.d. Banja Luka, kao kontrolor u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, moje lične podatke, koje je prikupio o meni kao korisniku usluga, može obrađivati i upotrijebiti sve do prestanka pretplatničkog odnosa i to u svrhu priprеmе, zаklјučivаnjа, izvršаvаnjа, izmјеnе i rаskidа ugоvоrа о kоrišćеnju uslugе, оbrаčunаvаnjа uslugа kоје su prеdmеt ugоvоrа о kоrišćеnju uslugе, sprеčаvаnjа pоtеnciјаlnih zlоupоtrеbа, kreiranja povoljnih ponuda, smаnjеnjа rizikа оd mоgućеg nаstаnkа štеtе i zаštitе intеrеsа kоrisnikа i Мtеl-а, kао i u svrhu pružаnjа uslugе tеlеfоnskоg imеnikа, оsim аkо prеtplаtnik u ovоm Zаhtјеvu niје drugаčiје оdrеdiо. Ova saglasnost se odnosi i na Blicnet d.o.o. Banja Luka u svojstvu obrađivača.