Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaDUO i TRIO paketi sniženi 25% prva 4 mjeseca

Izmjena i dopuna Opštih uslova poslovanja

Novosti 01.08.2020 11:00 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene Opštih uslova poslovanja, kako slijedi:

 • U tački 1.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja), u alineji f) pod nazivom “telefonska usluga”, brišu se riječi “ili mobilne”.
 • U tački 3.2.4. Opštih uslova poslovanja, briše se sledeći tekst: “osim u slučaju da Pretplatnik koristi uslugu mobilne telefonije, kod koje ovaj rok iznosi 3 dana”, kao i zapeta koja prethodi navedenom tekstu.
 • Briše se tačka 4.2.8. Opštih uslova poslovanja.
 • U tački 4.3.3. Opštih uslova poslovanja, briše se alineja c). Dosadašnje alineje d), e) i f) postaju alineje c), d) i e).
 • U tački 6.6. Opštih uslova poslovanja, briše se sledeća rečenica: “Besplatni telefonski broj službe tehničke podrške Blicneta za pozive iz mobilne mreže Blicneta je 0800 30 600.”
 • U tačkama 5.2.4., 7.1.3. i  7.2.4. Opštih uslova poslovanja, umjesto upućivanja na tačku 6.5. vrši se upućivanje na tačku 6.6. Opštih uslova poslovanja, te se brojevi “6.5.” mijenjaju brojevima “6.6.”.
 • U tački 10.2. Opštih uslova poslovanja, briše se sledeća rečenica: “Navedeni pozivi, osim poziva prema hitnim službama, neće biti omogućeni ukoliko se pretplatnik usluge mobilne telefonije nalazi u drugoj mobilnoj mreži (roaming).”
 • Mijenja se tačka 10.4., kako slijedi:
 • u alineji b), briše se druga crtica i tekst koji slijedi,
 • u alineji c), briše se sledeći tekst: “sa izuzetkom pretplatnika usluge mobilne telefonije koji se nalaze u drugoj mobilnoj mreži (roaming)”.
 • Briše se tačka 16.4. Opštih uslova poslovanja.
 • U prilogu Opštih uslova poslovanja, u prvom paragrafu uvodnog dijela, brišu se riječi “i QUADRO paket”.
 • U prilogu Opštih uslova poslova, briše se tačka 4. Usluge mobilne telefonije, kao i cjelokupni tekst ove tačke.
 • U tački 5. priloga Opštih uslova poslovanja, stav 2., nakon riječi DUO briše se zapeta i upisuje veznik “ili”, a brišu se riječi “ili QUADRO”.
 • U prilogu Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, nakon tačke 5. dodaje se nova tačka 6. Posebne tarifne opcije i glasi:

“6. Posebne tarifne opcije
Blicnet može pretplatnicima ponuditi zaključenje ugovora za pojedine usluge ili pakete usluga prema posebnim tarifnim opcijama koje su predviđene Cjenovnikom usluga. Posebnim tarifnim opcijama se omogućava korišćenje postojećih usluga ili paketa usluga pod različitim uslovima, karakteristikama i/ili cijenama u odnosu na osnovne usluge predviđene Cjenovnikom usluga, u cilju prilagođavanja usluga potrebama krajnjih korisnika.
6.1. Povremeni priključak
Posebna tarifna opcija “Povremeni priključak” namijenjena je fizičkim licima kod kojih zbog putovanja ili povremenog boravka na nekoj lokaciji ne postoji konstantna potreba za korišćenjem telekomunikacionih usluga na adresi pružanja usluga, te ovim pretplatnicima omogućava da priključak za bilo koju Blicnet uslugu i dodatni paket ili tarifu drže povremeno aktivnim odnosno neaktivnim, u skladu sa svojim potrebama. Blicnet će Pretplatniku naplatiti određeni paušalni iznos naknade za neaktivno stanje za vrijeme u kojem je priključak neaktivan, priključnu taksu za aktivaciju usluge i mjesečnu pretplatu za korišćenje usluge u periodu kad je usluga bila aktivna srazmjerno trajanju aktivnog/neaktivnog stanja, u skladu sa Cjenovnikom usluga.
Ugovor se zaključuje na neograničeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja ugovora od 12 ili 24 mjeseca, te korisnik u ovom periodu ima pravo 5 puta podnijeti zahtjev za prelazak iz aktivnog stanja u neaktivno stanje i obrnuto. Prelazak iz aktivnog u neaktivno stanje i obrnuto je moguć u bilo koje vrijeme, podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva Blicnetu. U periodu neaktivnog stanja korisnik nema mogućnost korišćenja usluge niti dodatnih paketa/tarifa, niti se za iste obračunava pretplata. Period neaktivnog stanja ne prekida tok minimalnog perioda trajanja ugovora.
Pretplatnik povremenog priključka nema pravo da koristi akcijske ponude za redovne pakete iz ponude Blicneta, niti će se omogućiti mirovanje na zahtjev jer je isto već sadržano u tarifnoj opciji.”

 • Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.
 • Ove izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu 01.09.2020. godine.