Stigla je Supernova

Izmjene i dopune opštih uslova poslovanja

Novosti 30.04.2021 09:15 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja, kako slijedi:

1. U preambuli Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, brišu se riječi: “i Rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije broj 02-07-654/13 od 02.09.2013. godine“.

2. Mijenja se tačka 6.7. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet i glasi: “Montažu opreme i tehničke intervencije na istoj vrši tehnička služba Blicneta, odnosno druga lica ovlašćena od strane Blicneta. Promjene podešavanja opreme može vršiti i korisnik prema telefonskim ili pismenim instrukcijama Blicneta. U slučaju raskida ugovora ili prestanka važenja ugovora iz bilo kojeg razloga, korisnik je dužan vratiti terminalnu opremu Blicneta koja mu je ustupljena na korišćenje a nalazi se unutar objekta korisnika te omogućiti demontažu ostale opreme Blicneta.”

3. U tački 9.3. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, u alineji d) briše se tačka i zamjenjuje zapetom, nakon čega se dodaju nove alineje e) i f) koje glase: e) “da korisnik poslije raskida ugovora odnosno prestanka pretplatničkog odnosa ne vrati terminalnu opremu Blicneta u ispravnom stanju i f) da korisnik ne omogući pristup ovlaštenim licima Blicneta radi demontaže ostale opreme Blicneta.”

4. Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.

5. Ove izmjene Opštih uslova poslovanja društva Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.