Gledaj najbolji filmski i serijski program do 15.01.2022. bez naknadeVrijeme je darivanja. Saznajte sve o našim novogodišnjim akcijskim ponudama.

Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

Novosti 31.12.2021 11:05 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka


Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka (dalje: Blicnet) vrši izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja, kako slijedi:

1. U tački 10.4. Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, alineja a), nakon riječi “telefonski poziv” briše se zapeta i riječ “SMS”, a zatim briše rečenica: “Visina navedenih kriterijuma biće posebno utvrđena za svaku vrstu telefonskih usluga”.

2. U Prilogu Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, u odjeljku “Prekomjerna potrošnja”, broj “50” se zamjenjuje sa brojem “100”.

3. U Prilogu Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, briše se podtačka “2.2. Usluga pre paid fiksne telefonije” i cjelokupni tekst ove podtačke.

4. U Prilogu Opštih uslova poslovanja društva Blicnet, mijenja se tačka 3. u cjelosti i nova tačka 3. glasi:

3. Distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija

U okviru ove usluge, Blicnet putem svojih distributivnih platformi korisnicima omogućuje praćenje velikog broja televizijskih i radijskih kanala putem izabranih paketa usluga te dodatne usluge kao što su snimanje sadržaja, gledanje ispočetka, video na zahtjev i gledanje na više uređaja. Usluge distribucije dostupne su korišćenjem optičke, kablovske i bežične tehnologije a kao dodatna usluga pod uslovima propisanim važećim Cjenovnikom usluga odnosno Opštim uslovima pružanja usluga i putem internet mreže.

3.1. Televizijski i radio kanali

U zavisnosti od ponude tarifnih paketa kanala predviđenih Cjenovnikom usluga i dostupnosti pojedinih distributivnih tehnologija, korisnici mogu da izaberu željeni tarifni paket kanala iz ponude Blicneta te jedan ili više dodatnih paketa televizijskih kanala. Pretplatnik će prilikom zaključenja ugovora biti upoznat sa programskog shemom svakog pojedinog tarifnog paketa, a na njegov zahtjev biće mu predat aktuelni spisak kanala.

Blicnet je dužan da u okviru kablovskog i bežičnog distributivnog sistema u osnovnom paketu distribuiše najmanje 80 RTV programa standardnog kvaliteta, prema važećim normativima. Distribuisane kanale čine svi javni servisi, te odabrani regionalni i lokalni kanali koji zadovoljavaju i potrebne tehničke uslove prijema na datoj lokaciji, a ostatak popunjavaju drugi kanali koji se emituju preko satelita ili drugih komunikacijskih mreža, odabrani tako da budu raznovrsni po žanru i po jeziku emitovanja.

Blicnet ima pravo na izmjenu ponude odnosno njeno proširenje ili suženje, na način da pojedine kanale isključi ili uključi u ponudu distribucije, što neće uticati na prava i obaveze Blicneta i/ili korisnika. Blicnet ima pravo emitovanja svog info kanala, u skladu sa važećim propisima. U slučaju izmjene programa, Blicnet će obavijestiti Pretplatnike o novoj programskoj shemi.

3.2. Dodatne televizijske usluge

Snimanje sadržaja – je dodatna usluga koja omogućava korisnicima da kroz TV vodič naruče snimanje sadržaja. Korisnicima će biti omogućeno snimanje na najviše 100 TV kanala, a Cjenovnikom će biti određeno ukupno vrijeme trajanja svih snimljenih sadržaja, kao i period u kojem će snimljeni sadržaj biti dostupan korisniku. Nakon isteka ovog perioda, , predmetni sadržaj će biti obrisan.

Gledaj ispočetka – Pauziraj TV – Gledaj propušteno

Gledaj ispočetka - je dodatna usluga koja korisnicima omogućava da u trenutku gledanja određenog programskog sadržaja vrati taj sadržaj na početak emitovanja. Usluga će korisnicima biti dostupna u toku trajanja programskog sadržaja i bićeomogućena na najviše 100 TV kanala.

Pauziraj TV – je dodatna usluga koja dozvoljava korisnicima da gledaju njihove omiljene TV emisije u za njih pogodnijem treutnku, nego što je originalno vrijeme prikazivanja emisije. Za vrijeme gledanja TV emisija pomjerenih u odnosu na originalno vrijeme prikazivanja, korisnik može da premotava emisiju unaprijed ili unazad i da zaustavi emitovanje. Usluga će biti omogućena na najviše 100 TV kanala.

Gledaj propušteno – je dodatna usluga koja korisnicima omogućava naknadno gledanje propuštenog sadržaja emitovanog na unaprijed određenom broju TV kanala u prethodna 72 sata. Sadržajima na najviše 100 TV kanala na kojima je omogućena ova usluga, korisnici će moći da pristupe kroz TV vodič.

Video na zahtjev – je usluga videa na zahtjev koja korisnicima omogućava gledanje različitog sadržaja (serije, filmovi, crtani filmovi, muzika i sl.) u okviru dostupnih videoteka. Ova usluga takođe omogućava korisnicima iznajmljivanje pojedinih video sadržaja na mrežnim resursima Blicnet-a (filmovi, serije, koncerti i sl.), kao i mogućnost neograničenog pristupa iznajmljenom sadržaju tokom perioda od 24 sata od iznajmljivanja

Gledanje na više uređaja – je dodatna usluga Blicnet televizijskih platformi koja korisniku usluge distribucije omogućuje da koristi usluge distribucije i dodatne televizijske usluge na više uređaja, kao što su TV primjemnik, mobilni telefon, tablet i slično. Uslovi pružanja ove dodatne usluge i korišćenje potrebne opreme će biti definisani Cjenovnikom usluga. U skladu sa potrebama, Blicnet će korisniku dodijeliti pristupne podatke, PIN kod ili slično.

Dodatne TV usluge su dostupne korisnicima određenih paketa digitalne televizije odnosno paketa usluga koje uključuju digitalnu televiziju a obračunavaju se po važećem Cjenovniku Blicnet-a.

Za korišćenje dodatnih televizijskih usluga je neopohodan kvalitetan pristup internet mreži, isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, te Blicnet nije odgovoran za kvalitet usluge ukoliko se koristi internet neodgovarajuće brzine pristupa i/ili kvaliteta odnosno za kvalitet ako se pokuša aktivacija iz inostranstva.

Dodatne usluge koriste postojeći kapacitet internet usluge koji je korisnik ugovorio u okviru paketa usluga, tako da je kapacitet potreban za ove usluge uključen u minimalnu brzinu prenosa podataka koja je predviđena Opštim uslovima poslovanja i Cjenovnikom usluga.

3.3. Ostale odredbe o korišćenju usluga

Blicnet je obavezan da se prilikom pružanja usluge distribucije radio i TV programa pridržava svih obaveza u vezi zaštite autorskih prava vlasnika sadržaja, kao i obaveza naloženih od strane nadležnih institucija. Pretplatnik razumije i saglasan je sa obavezom Blicneta da u cilju zaštite autorskih prava, odnosno postupanja po nalogu nadležnih institucija, zatamni sadržaje pojedinih kanala, što neće imati uticaja na druga prava i obaveze Blicneta i korisnika.

Blicnet je obavezan da preduzima mjere tehničke zaštite televizijskih programa sa sadržajem neprimjerenim za djecu i maloljetnike, ali nije odgovoran za nepostojanje oznake sadržaja za odrasle odnosno pogrešne ocjene sadržaja i njegove kategorizacije, kao ni posljedice koje bi mogle nastati zbog takvog propusta. Kako bi se obezbijedila potpuna zaštita maloljetnika od pristupa neprimjerenom sadržaju, Pretplatnik je obavezan da vrši nadzor nad korišćenjem usluge i terminalne opreme od strane maloljetnika, što uključuje i korišćenje kodova za tehničku zaštitu. Pretplatnik ima pravo da, ukoliko smatra da je Blicnet distribuirao program sa štetnim sadržajem, o istom podnese prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije.

Blicnet nije odgovoran za sadržaje koji se distribuišu u okviru usluge distribucije, osim sadržaja čije je prikazivanje izričito zabranjeno u određenim vremenskim periodima prema važećim propisima, te ne provjerava čini li se sadržajem povreda bilo kojeg drugog zakonom zaštićenog prava.

Zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribuisanje programskih sadržaja koji su korisniku dostupni korišćenjem usluge distribucije i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. U slučaju da povredom prethodne odredbe Blicnet pretrpi bilo kakvu štetu ili bude obavezan na naknadu štete trećim licima, korisnik je u obavezi da nadoknadi Blicnetu cjelokupnu štetu izazvanu tom radnjom.

Blicnet ima pravo da Cjenovnikom usluga odredi posebne uslove i cijene za pružanje pojedinih dodatnih usluga, uključujući i mogućnost korišćenja određenih dodatnih usluga u okviru pojedinih tarifnih paketa.

5. Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.

6. Ove izmjene Opštih uslova poslovanja društva Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.