Sve na jednom mjestu. Moj Blicnet mobilna aplikacijaPretplata 0,99 KM prvi mjesec za DUO i TRIO pakete

Izmjena i dopuna Cjenovnika

Novosti 17.03.2022 11:11 0

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga i to:


1. U napomeni pod tačkom 5.1 Cjenovnika mijenja se tekst:

„Jedan korisnik digitalne televizije po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora:

Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:

- za drugi televizor..... 4,00 KM bez PDV-a (4,68 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......3,00 KM bez PDV-a (3,51 KM sa PDV-om).

Korisnici koji koriste DTV u okviru DUO i TRIO paketa, navedenu pretplatu za drugi i treći TV plaćaju po 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).

Dodatni paketi dostupni su na do tri televizora u jednoj stambenoj jedinici, osim HBO i Cinemax paketa koji je dostupan na do dva televizora.

Obračunski period za Zadruga Live paket TV kanala odgovara jednom kalendarskom mjesecu.

Pretplata za DTV ne uključuje RTV taksu.“

i glasi:

„Jedan korisnik digitalne televizije po jednom ugovoru može da ima priključeno do pet televizora. Naknada za drugi, treći, četvrti i peti TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a iznosi:

- za drugi televizor........4,00 KM bez PDV-a (4,68 KM sa PDV-om),

- za treći televizor ........3,00 KM bez PDV-a (3,51 KM sa PDV-om),

- za četvrti televizor......4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om),

- za peti televizor..........4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om).

Korisnici koji koriste DTV u okviru DUO i TRIO paketa, navedenu pretplatu za drugi i treći TV plaćaju po 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).

Dodatni paketi dostupni su na do pet televizora u jednoj stambenoj jedinici, osim HBO i Cinemax paketa koji je dostupan na do dva televizora.

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta.

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.

Obračunski period za Zadruga Live paket TV kanala odgovara jednom kalendarskom mjesecu.

Pretplata za DTV ne uključuje RTV taksu.“

Ostali dio teksta u napomeni pod tačkom 5.1. Cjenovnika se ne mijenja.

2. Napomena pod tačkom 8.5 Cjenovnika se mijenja i glasi:

„Usluga je dostupna pravnim licima.

U cijenu pretplate digitalne televizije za pravna lica uključeno je minimalno 25 kanala, rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru.

Korisnik DTV: Start BIZ i DTV: Standard BIZ paketa po jednom ugovoru može da ima priključeno do pet televizora.

Naknada za drugi, treći, četvrti i peti TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard BIZ iznosi:

- za drugi televizor........4,00 KM bez PDV-a (4,68 KM sa PDV-om),

- za treći televizor ........3,00 KM bez PDV-a (3,51 KM sa PDV-om),

- za četvrti televizor......4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om),

- za peti televizor..........4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om).

Korisnik DTV: Standard W BIZ paketa po jednom ugovoru može da ima priključena do tri televizora.

Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz paket DTV:Standard W BIZ iznosi:

- za drugi televizor …….. 8,00 KM bez PDV-a (9,36 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......….6,00 KM bez PDV-a (7,02 KM sa PDV-om).

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta.

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.

Pretplate digitalne televizije ne uključuju RTV taksu.“

3. U napomeni pod tačkom 8.6 Cjenovnika mijenja se tekst:

„Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).“

i glasi:

„Naknada za drugi, treći, četvrti i peti TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za četvrti televizor....4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om)

- za peti televizor........4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om).

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta.

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.“

Ostali dio teksta u napomeni pod tačkom 8.6. Cjenovnika se ne mijenja.

4. U napomeni pod tačkom 8.9 Cjenovnika mijenja se tekst:

„Naknada za drugi i treći TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om).“

i glasi:

„Naknada za drugi, treći, četvrti i peti TV, koja uključuje i rent dodatnog STB-a/CAM-a uz pakete sa digitalnom televizijom:

- za drugi televizor..... 2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za treći televizor ......2,00 KM bez PDV-a (2,34 KM sa PDV-om)

- za četvrti televizor....4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om)

- za peti televizor........4,27 KM bez PDV-a (5,00 KM sa PDV-om).

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta.

Priključke za dodatne televizore je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima Blicnet-a.“

Ostali dio teksta u napomeni pod tačkom 8.9. Cjenovnika se ne mijenja.

Izmjena i dopuna Cjenovnika stupa na snagu trideset dana od dana objave u dnevnim novinama.