Stigla je Supernova

Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

Novosti 03.12.2015 09:43 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja


1. U tački 1.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka - Definicije i značenje pojmova, nakon alineje c) dodaje se nova alineja d) i glasi:

“d) „suspenzija“ označava privremeno isključenje terminalne opreme Pretplatnika,”

Dosadašnje alineje d), e) i f) postaju alineje e), f) i g).

2. Mijenja se tačka 4.2.5. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:

4.2.5. Nalog za prenos broja izvršava se na dan koji je usaglašen između operatora primaoca i operatora davaoca broja u vremenu od 13,00 do 16,00 sati. Operator primaoc broja će sa pretplatnikom koordinisati trenutak prenosa. Period u kojem preneseni broj nije u funkciji uslijed provođenja operacije prenosa ne smije biti duži od tri (3) sata u odnosu na vrijeme koje je određeno ugovorom o prenosu broja između pretplatnika i operatera primatelja broja.“

3. Mijenja se tačka 4.3.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:

4.3.2. Blicnet će po saznanju o razlozima kašnjenja odnosno nemogućnosti prenosa broja, bez odlaganja uputiti podnosiocu zahtjeva pismeno obrazloženje sa uputstvom da u roku od tri dana od prijema ovog obavještenja otkloni razloge zbog kojih prenos nije moguće izvršiti. Blicnet može obavijestiti pretplatnika o razlozima kašnjenja telefonskim putem ukoliko okolnosti zahtijevaju hitno postupanje. U slučaju da ne postoje smetnje za prenos broja, postupak prenosa će se izvršiti bez odlaganja, osim ako naknadno ne budu utvrđeni razlozi nemogućnosti ili kašnjenja prenosa broja, a o postojanju istih Blicnet nije znao niti morao da zna u momentu zaprimanja zahtjeva za prenos broja.”

4. Mijenja se tačka 5.1.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:

5.1.2. Ukoliko su izmjene cijena usluga, kao i izmjene Opštih uslova poslovanja ili opis usluga u bilo kom smislu nepovoljniji za Pretplatnike, pored obaveze javnog objavljivanja, Blicnet je obavezan da, najmanje 30 dana prije stupanja izmjena na snagu, pismenim ili elektronskim putem, uključujući SMS, obavijeste postojeće Pretplatnike, na koje se najavljene izmjene odnose, o namjeravanim izmjenama i pravima Pretplatnika u pogledu važećeg ugovora.”

5. U tački 5.1.5. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u drugoj rečenici se ispred riječi “zahtjev” dodaje riječ “pisani”.

6. U tački 6.6. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon tačke na kraju druge rečenice, dodaje se sledeća rečenica: “Besplatni telefonski broj službe tehničke podrške Blicneta za pozive iz mobilne mreže Blicneta je 060 360 1010.”

7. Mijenja se tačka 7.1.4. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:

7.1.4. Blicnet je dužan da na svaki pismeni prigovor Pretplatnika odgovori u pisanoj formi. Rok za slanje odgovora Pretplatniku je 15 dana od dana podnošenja prigovora u slučaju da se prigovor odnosi na korišćenje usluga Blicneta, a 8 dana u slučaju da se prigovor odnosi na opremu ili robu koju je Pretplatnik kupio od Blicneta. Ukoliko je za odlučivanje o prigovoru potrebno provesti dodatne radnje ili je utvrđivanje relevantnih činjenica posebno složeno, odnosno ako je potrebno pribaviti informacije od trećih lica, rokovi iz ove tačke će biti produženi, o čemu ćemu će Blicnet obavijestiti Pretplatnika. Odgovor u vezi prigovora koji se odnosi na dostupnost/kvalitet usluge zasniva se na izvještaju tehničke službe Blicneta i ostalih relevantnih činjenica.”

8. Mijenja se tačka 9.3. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:

9.3. Pretplatnik je dužan da terminalnu opremu u vlasništvu Blicneta čuva sa pažnjom dobrog domaćina. Pretplatnik se obavezuje da će Blicnetu isplatiti naknadu štete za terminalnu opremu u slučaju:

a) fizičkih oštećenja nastalih na terminalnoj opremi Blicneta,

b) kvara terminalne opreme Blicneta uzrokovane neispravnim instalacijama Pretplatnika na koju se priključuje terminalna oprema, neispravnim pretplatničkim uređajem Pretplatnika ili opremom bez atesta priključenom na terminalnu opremu Blicneta,

c) otuđenja terminalne opreme od strane Pretplatnika, kao i otuđenja od strane trećeg lica, ukoliko Pretplatnik terminalnu opremu nije čuvao sa pažnjom dobrog domaćina,

d) gubitka opreme.”

9. U tački 10.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon tačke na kraju druge rečenice, dodaje se sledeća rečenica: “Navedeni pozivi, osim poziva prema hitnim službama, neće biti omogućeni ukoliko se pretplatnik usluge mobilne telefonije nalazi u drugoj mobilnoj mreži (roaming).”

10. U tački 10.4. Opštih uslova, mijenja se alineja c) i glasi:

“c) Za vrijeme trajanja ograničenja korištenja telefonskih usluga, Pretplatniku će u periodu od 30 dana biti omogućeni odlazni pozivi prema hitnim službama, kao i dolazni pozivi sa izuzetkom pretplatnika usluge mobilne telefonjie koji se nalaze u drugoj mobilnoj mreži (roaming).”

11. U tački 12. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon stava 12.2.3., dodaje se novi stav 12.2.4. i glasi:

12.2.4. Na zahtjev Blicneta, Pretplatnik je dužan dostaviti odgovarajući dokaz o preseljenju na drugu adresu, npr. uvjerenje odnosno potvrdu o prebivalištu, ugovor o zakupu ili kupovini stana za fizička lica te aktuelni izvod iz sudskog registra za pravna lica.”

12. Nakon tačke 16.3. dodaje se nova tačka 16.4. i glasi:

16.4. Besplatni telefonski broj za informacije i službu tehničke podrške Blicneta za pozive iz mobilne mreže Blicneta je 060 360 1010.”

13. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 1. Internet usluge, odjeljak “Osnovne obaveze”, mijenja se stav 4. i glasi:

“Pretplatnik dobija na korištenje lozinku koja služi za autorizaciju korištenja Internet usluga. Ako Pretplatnik posumnja u neautorizovano korištenje svog pretplatničkog naloga, odgovoran je za troškove odnosno štetu izazvanu korištenjem njegovog pretplatničkog naloga do trenutka dok ne obavijesti Blicnet o sumnji o neautorizovanom korištenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim nalogom.

14. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 2. Telefonske usluge, odjeljak “Obaveze Blicneta”, mijenja se stav 1. i glasi:

“Blicnet je dužan da pri pružanju usluga obezbijedi nepovredivost odredbi o tajnosti telekomunikacionih saopštenja, a podatke o obavljenim telefonskim razgovorima i drugim izvršenim uslugama, kojima raspolaže, može dati isključivo na pismeni zahtjev pretplatnika ili njegovog punomoćnika. Od istog načela može da se odstupi samo u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom.”

15. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 2. Telefonske usluge, u odjeljku “Obaveze Blicneta”, stav 5., nakon riječi “Pretplatnik može” dodaju se riječi “u pisanoj formi”.

16. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, brišu se: tačka 2.3. Usluge 070 pre paid telefonije, tačka 2.4. Usluga Odabir operatera (Carrier Selection – CS) i tačka 2.5. Usluga predodabir operatera (Carrier pre Selection – CPS).

17. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 3. Usluga distribucije radio i TV programa, nakon stava 9. dodaje se novi stav 10. i glasi:

“U slučaju pružanja telekomunikacionih usluga putem kablovske infrastrukture, usluga distribucije radio i TV signala predstavlja osnov za pružanje drugih usluga.“

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

18. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 4.1. Usluga mobilne telefonije, mijenja se stav 3. i glasi:

“SMS usluga omogućuje Pretplatniku da šalje i prima alfanumeričke tekstualne poruke dužine do 160 karaktera u jednoj poruci. Upotreba slova č, ć, ž, š i slično, kao specijalnih znakova može smanjiti dužinu poruke.”

Ove izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu istekom 30 dana od dana objavljivanja.