Stigla je Supernova

Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

Novosti 10.02.2016 14:41 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune OUP


1. U tački 4.1.2. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon riječi “Blicnet” dodaju se riječi “u svojstvu operatora primaoca broja“.

2. U tački 4.2.6. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, riječi „šest mjeseci“ mijenjaju se riječima „tri mjeseca“.

3. Nakon tačke 4.2.6. Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, dodaju se nove tačke 4.2.7. i 4.2.8. i glase:

“4.2.7. U svojstvu operatora davaoca broja, Blicnet će na zahtjev Pretplatnika, bez posebne naknade, izdati Pretplatniku potvrdu o isplaćenom dugu po osnovu korišćenja predmetnog telefonskog broja, u roku ne dužem od tri radna dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. Ukoliko po osnovu korišćenja predmetnog telefonskog broja postoji dug Pretplatnika prema Blicnetu, Blicnet će obavijestiti Pretplatnika o postojanju duga i nemogućnosti izdavanja potvrde.

4.2.8. U svrhu registracije korisnika koji usluge mobilne telefonije kod Blicneta koriste na pre-paid principu, Blicnet će na zahtjev korisnika besplatno izdati potvrdu o PUK broju, u roku ne dužem od tri radna dana od dana zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva.“

Ove izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu istekom 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.