Stigla je Supernova

Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

Novosti 16.03.2016 09:33 0

Blicnet d.o.o. Banja Luka - Izmjene i dopune OUP


1. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, mijenjaju se stav 1. i stav 2. i glase:

“Telekomunikacione usluge Blicneta su sve telekomunikacione usluge koje Blicnet pruža na tržištu, pojedinačno ili u okviru usluga u paketima (DUO paket, TRIO paket i QUADRO paket).

Osim uslova koji se posebno odnose na usluge u paketima, za svaku od usluga koja je sadržana u okviru nekog od paketa usluga primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovih Opštih uslova.”

2. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 1. Internet usluge, odjeljku “Osnovne obaveze”, briše se stav 9.

3. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, u tački 1. Internet usluge, nakon odjeljka “Osnovne obaveze”, dodaje se novi odjeljak “Korištenje elektronske pošte” i glasi:

“Korištenje elektronske pošte

Blicnet omogućava svojim Pretplatnicima Internet usluge i besplatno korištenje adrese elektronske pošte.

Ukoliko ugovor o korištenju internet usluge ili paketa usluga koji uključuje internet iz bilo kojeg razloga prestane da važi, osim zbog zloupotrebe telekomunikacija, Pretplatnik ima pravo da nastavi sa korištenjem samostalne usluge elektronske pošte.Blicnet ima pravo da za samostalno korištenje elektronske pošte propiše i naplati Pretplatniku posebnu naknadu. Naknada se utvrđuje po razumnoj cijeni koja ne prelazi uobičajenu cijenu jedne personalizovane adrese elektronske pošte u međunarodnoj ponudi. Ukoliko Pretplatnik ne plaća redovno svoje dospjele obaveze za korištenje adrese elektronske pošte, Blicnet ima pravo da onemogući prijem odnosno slanje elektronske pošte sa predmetne adrese (suspenzija), a nakon toga raskine i ugovor o korištenju usluge.

Ukoliko Pretplatnik ne koristi uslugu elektronske pošte putem adrese dodijeljene od strane Blicneta u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci ili duže, odnosno u istom periodu ne izvrši prijavu na servis elektronske pošte, Blicnet ima pravo da predmetnu adresu elektronske pošte deaktivira, obriše cjelokupni sadržaj poštanskog sandučeta i onemogući prijem odnosno slanje nove elektronske pošte putem predmetne adrese. Pretplatnik koji želi ponovo aktivirati ovu uslugu, aktivaciju može ostvariti putem servisnih stranica Blicneta ili pozivom službi tehničke podrške.

4. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, mijenja se naslov tačke “2. Telefonske usluge”, a novi naslov glasi: “2. Usluge fiksne telefonije”.

5. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, tačka 2. Usluge fiksne telefonije, odjeljak Vrste, mijenja se naslov tačke “2.1. Usluga fiksne telefonije” a novi naslov glasi: “2.1. Usluga post-paid fiksne telefonije”.

6. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, mijenja se naslov tačke 4. “Integrisane usluge Blicneta”, a novi naslov glasi: “4. Usluge mobilne telefonije”. Briše se naslov tačke “4.1. Usluga mobilne telefonije”.

 

7. U prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, tačka 4. Usluge mobilne telefonije, mijenja se stav 1. i glasi:

“Pod uslugama mobilne telefonije podrazumijevaju se usluge koje omogućavaju govornu telefonsku uslugu, SMS i MMS komunikaciju i prenos podataka, kao i druge usluge sadržane u Cjenovniku. Usluga mobilne telefonije pruža se samostalno ili u sastavu nekog od paketa usluga Blicneta, u skladu sa Cjenovnikom.”

8. U prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, tačka 4. Usluge mobilne telefonije, odjeljak Prava i obaveze, mijenja se stav 1. i glasi:

“Blicnet zadržava pravo da usluge mobilne telefonije pruža isključivo na postpaid principu ili isključivo na prepaid principu, odnosno da predmetne usluge pruža u sastavu nekog od paketa usluga Blicneta, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Cjenovnikom.”

9. U prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, tačka 4. Usluge mobilne telefonije, odjeljak Usluge roaminga, mijenja se stav 1. i glasi:

Usluge roaminga

“Roaming je usluga kojom se Pretplatniku mobilne telefonije omogućava da svoj mobilni telefon i SIM karticu Blicneta koristi u mobilnim mrežama operatora iz inostranstva ili BiH, sa kojima je operator čiju mrežu Blicnet koristi zaključio ugovor o pružanju usluga roaminga. Pretplatnik se obavezuje da će pri korištenju usluga u mrežama drugih mobilnih operatera poštovati važeće uslove operatera čija je mreža korištena.”

10. U prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, tačka 4. Usluge mobilne telefonije, odjeljak Posebni uslovi za pružanje usluge, u stavu 2. se nakon riječi “prekomjerne” dodaje riječ “potrošnje”.

11. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, brišu se: tačka 4.2. DUO paket, tačka 4.3. TRIO paket i tačka 4.4. QUADRO paket.

12. U Prilogu opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka, nakon tačke 4. Usluge mobilne telefonije, dodaje se nova tačka 5. i glasi:

“5. Usluge u paketima

Blicnet u skladu sa Cjenovnikom usluga omogućuje Pretplatniku da zaključivanjem jednog pretplatničkog ugovora obezbijedi korišćenje dvije ili više telekomunikacionih usluga koje pruža Blicnet, po vlastitom izboru i po povoljnijim komercijalnim uslovima utvrđenim važećim Cjenovnikom.

Usluge u paketima Pretplatnik može da koristi u okviru DUO, TRIO ili QUADRO paketa usluga. Uvažavajući ograničenja predviđena Opštim uslovima i ponudu Blicneta definisanu važećim Cjenovnikom usluga, Pretplatnik samostalno odlučuje od kojih odabranih usluga se sastoji željeni paket usluga i istovremeno odlučuje o izboru tarifnih modela ponuđenih Cjenovnikom.

Visina pretplate za korištenje usluga u paketima zavisi od izabrane kombinacije usluga i tarifnih modela fiksne ili mobilne telefonije, koje su propisane važećim Cjenovnikom. Za korištenje usluga u paketima, Blicnet će Pretplatniku ispostavljati jedan mjesečni račun, koji će obuhvatiti mjesečnu pretplatu za izabrani paket usluga i ostvarenu mjesečnu potrošnju prema obračunu.”

U okviru usluga u paketima, moguće je odabrati različite kombinacije usluga Blicneta na način i pod uslovima koji su predviđeni važećim Cjenovnikom.

13. Ove izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka stupaju na snagu istekom 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.